Сьогодні: 05 липня 2022 RU UA EN
Про мережу Контакти

Загальні відомості

Українська інтегрована система трансферу технологій (далі – УІСТТ або Система) призначена для  накопичення та забезпечення оперативного обміну інформацією між розробниками і споживачами інноваційної продукції. Об'єктом інформаційного обміну в УІСТТ є технологічні запити і пропозиції,  запити і пропозиції на виконання НДДКР.

При створенні УІСТТ реалізовано базові принципи побудови Європейської мережі підтримки підприємництва та інновацій (Enterprise Europe Network – EEN), російської мережі трансферу технологій (Russian Technology Transfer Network – RTTN) та  досвід створення таких мереж у Білорусії і Україні.

Основні цілі, завдання, організаційна структура та організація  діяльності УІСТТ пов'язані із здійсненням функцій та завдань у сфері трансферу технологій та викладені у Регламенті роботи  УІСТТ.

 Суб’єкти  Мережі трансферу технологій України – учасники, партнери, клієнти.Відмінність  між ними полягає в наявності повноважень внесення технологічної інформації на веб-сайт  МТТУ та рівня відповідальності за її зміст.

Учасники УІСТТ –  організації інноваційної інфраструктури, які здійснюють свою діяльність у сфері трансферу технологій,  надають послуги,  спрямовані на виявлення технологічних розробок, що придатні для комерціалізації, виявлення потреб у технологіях або НДДКР, пошук партнерів для науково-технологічного співробітництва, налагодження зв’язків між науковими установами та виробництвом, пошук ринків збуту науково-технологічної продукції.

Координатор УІСТТ –  ДП "Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України" (Укртехінформ), здійснює оперативне управління Системою, сертифікацію, навчання та методичну підтримку учасників мережі, контроль за дотриманням Регламенту УІСТТ, підтримує роботу програмної платформи та веб-сайту Системи,  забезпечує  розвиток міжнародного співробітництва.

Учасники інтегровані в УІСТТ як на рівні робочих контактів, так і на рівні методології, стандартів і програмної платформи. Це дозволяє надавати клієнтам послуги у пошуку партнерів для технологічної кооперації не тальки у своєму регіоні, а й  в інших регіонах України та здійснювати обмін інформацією з учасниками інших мереж трансферу технологій, у т.ч. зарубіжних.

Партнери УІСТТ – організації інноваційної інфраструктури, незалежно від форми власності, що на постійній або тимчасовій основі надають послуги у галузі науково-технічної експертизи, захисту інтелектуальної власності, менеджменту, маркетингу, консалтингу, рекламної, інформаційної діяльності та інші види послуг у сфері трансферу технологій. Партнер системи повинен мати спеціалістів заявленого профілю.

Координатор мережі та Партнер  укладають Договір про приєднання Партнера до системи та розробляють Заходи щодо реалізації партнерських відносин.

Клієнти УІСТТ – „продавці” та „покупці” технологій: академічні і галузеві науково-дослідні інститути, університети, компанії малого, середнього та великого бізнесу будь-якої форми власності, приватні особи, що здійснюють просування технологічної інформації та пошук технологічних партнерів.

Система організована як структура розподіленого типу – кожен учасник  УІСТТ взаємодіє з клієнтами і партнерами свого регіону та між собою, один з учасників виконує функцію координатора системи.

Учасники УІСТТ інтегровані у систему як на рівні робочих контактів, так і на рівні методології, стандартів і електронної платформи. Це дозволяє надавати клієнтам послуги у пошуку партнерів для технологічної кооперації не тальки у своєму регіоні, а й в інших регіонах України та здійснювати обмін інформацією з учасниками інших мереж трансферу технологій, у т.ч. зарубіжних.

Основні завдання учасників УІСТТ:

  • збір інформації про запропоновані або необхідні технології;
  • підготовка технологічних профілів для занесення їх у базу УІСТТ;
  • пошук партнерів для реалізації інноваційних проектів та трансферу технологій;

Технологічні запити і пропозиції клієнтів представлені у вигляді стандартизованих анкет – профілів, формат яких практично повністю співпадає з форматом, що використовується в мережах Європейського Союзу, Росії, Білорусії, України. Профілі дозволяють потенційним партнерам одержувати первинну інформацію про технологію, її комерційних аспектах, інноваційності, головних перевагах, правах інтелектуальної власності та напрямах співробітництва.

Технологічні запити та пропозиції розміщуються у мережі відповідно класифікаторам Мережі американського комерційного центру трансферу технологій YET2 та Європейської мережі підтримки підприємництва EEN.

Ці класифікатори відображають найбільш значимі для вітчизняних та  зарубіжних споживачів  напрями науково-технічного розвитку, дослідження у яких спрямовано на вирішення складних соціальних і економічних задач у сфері охорони здоров'я, навколишнього природного середовища та розвитку промисловості. Крім того наукові напрями за цими класифікаторами співпадають з пріоритетними напрямами  розвитку  науки  і  техніки та пріоритетними напрямами інноваційного розвитку,  затвердженими відповідним  законами України

Пошук технологічних партнерів та встановлення співробітництва досягається шляхом зіставлення існуючих технологічних пропозицій з виявленими ринковими технологічними запитами.

 

Контактна інформація:

Координатор  УІСТТ – ДП „Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України”

03680, м. Київ, вул. Горького,180

Телефон: 044-528-23-55, 044-528-21-38

Факс: 044-528-23-55

e-mail: imex@untt.com.ua 

____________________________________________________________________________________

 

 

Copyright (c) ДП "Укртехінформ" 2017