Сьогодні: 13 червня 2021 RU UA EN
Про мережу Контакти
Стати учасником Української інтегрованої системи трансферу технологій Як розмістити запит/пропозицію
Технології

Струменевий подрібнювач матеріалів.

Індентифікаційний номер: Пропозиції
Опубліковано: 20 вересня 2012 Кінцева дата: 06 червня 2023
Країна: Україна

Пропонується апарат тонкого і надтонкого подрібнення матеріалів та одержання дисперсних порошків, суспензій, аерозолів.


Ключові слова:

Струменевий, подрібнення матеріалів, дисперсні системи, енергетика, гірничо-збагачувальна, хімічна, харчова, фармакологічна, галузь.


Опис пропозиції

Восновувинаходупокладенозадачувдосконаленняспособуструменевогоподрібненняматеріалівшляхомвиконанняоптимальноїпослідовностістадійподрібнення,усуненняабозменшеннявтратенергіїпотокунагідравлічнихопорахелементівтрактів,зменшеннявтратенергіїнаудар  приутвореннісуміші.Цезабезпечуєжорсткезіткненнячастинокматеріалу,наближенедолобовогоі,такимчином,повнішевикористанняенергіїгазовихскладовихпотоківтачастинок. Врезультатіцьогопідвищуєтьсяефективністьпроцесуподрібнення.

Пропонується для впровадження апарат струменевого подрібнення матеріалів шляхом виконання оптимальної послідовності подрібнення по стадіям: 1) подрібнення при зіткненні лінійних потоків; 2) подрібнення у вихровому потоці. 

Зіткненнялінійнихдисперснихпотоківнапершійстадіїподрібненнядозволяєповноюміроювикористати кінетичнуенергіюпотокуенергоносіянаприскоренняінаданнячастинкамшвидкостей,достатніхдляїхруйнуванняпривзаємномуударідвохзустрічнихпотоків. Вибіркутаміжзустрічнимипотокамидозволяєдосягтинайбільшповного використанняенергіїпривзаємномуударічастинок,наближеномудолобового,томущовцьомувипадкукосинускутаміжнапрямамиїхрухублизькийабодорівнюєодиниці. Діапазонвеличиникутаміжвекторамизустрічнихпотоківвибранийзумовирозходженнядисперснихпотоківпіслявиходівзпатрубківврозмельнукамеру.

Відділеннягазовоїскладовоїдисперснихпотоківпередїхзіткненнямдозволяєзабезпечитижорсткістьударучастинокоднаободнуі,тимсамим,їхефективнеруйнування,атакожутилізуватизалишковуенергіюгазовоїскладовоїпотокушляхомвикористанняїїдляутвореннявихоруіреалізаціїдругої,вихровоїстадіїподрібненнянапівфабрикату,одержаногопісляударноївзаємодіїдисперсногоматеріалувлінійнихзустрічнихпотокахупершійстадіїподрібнення. Ефективністьподрібненнятвердихчастинокувихровихпотокахзростаєпризменшеннірозміручастинок,томучастковоподрібненийнапершійстадіїматеріалбудеефективноперемелюватисьнадругійстадії.

 

Сфера застосування

Апарат може використовуватись в енергетиці, гірничо-збагачувальній, хімічній, харчовій, фармакологічній та інших галузях промисловості.

Технічні та економічні переваги

Виконання вказаної стадійності дає переваги: 1) усунення або зменшення втрат енергії потоку на гідравлічних опорах елементів трактів; 2) зменшення втрат енергії на удар при утворенні суміші.

Істотнепідвищенняефективностіподрібненнятвердихматеріалівіодержанняготовогопродуктунадтонкогорозмелу.

Iнноваційні аспекти

Розмежування та апаратне забезпечення стадійності процесу подрібнення в лінійному та вихровому потоках.

Де була представлена технологія

Досліднаексплуатаціяназаводізалізобетоннихконструкцій.

 

Практичний досвід застосування

Випробування при виготовленні цементу. Велика дисперсність матеріалу, виготовленого з малими витратами енергії дає велику економію використання цементу для досягнення характеристики бетону, виготовленого з цементу за традиційною технологією.

Поточна стадія: Є результати експериментальних досліджень
Статус прав інтелектуальної властності: Know-how
Заявка на патент

Умови співпраці:

Тип організації:

Спільне підприємство, ліцензійна угода.

Регіони: Азія
Африка
Країни СНД
Південна Америка
Північна Америка
Східна Європа
Підтримка, що надається при передачі технічного проєкту:

Авторський супровід.


Copyright (c) ДП "Укртехінформ" 2017